loader

Zaktualizowano: 2022-03-14

Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką prywatności”) określa warunki przetwarzania danych osobowych (zwanych dalej „danymi” lub “danymi osobowymi”) w ramach aplikacji mobilnej Selma and the Wisp (zwanej dalej “Aplikacją”).

Polityka prywatności pomaga użytkownikom (zwanych dalej “Użytkownikami”) zorientować się, w jaki sposób traktowane są ich poufne dane (w tym dane osobowe oraz dane dotyczące urządzeń). Polityka prywatności informuje w jaki sposób Aplikacja zbiera, wykorzystuje i udostępnia dane Użytkownika oraz komu są one udostępniane. 

Obowiązek informacyjny zawarty w Polityce prywatności wynika z treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). 

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Ultimate Games Mobile S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 87/102, 00-683 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS: 0000900202, NIP: 701103433, REGON: 388969631, kapitał zakładowy 112.500 zł opłacony w całości („Administrator”).

Z Administratorem możesz skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej, pisząc na adres wskazany powyżej lub mailowo, pisząc na adres: kontakt@ulgmobile.com

Dostęp do danych poufnych i danych osobowych

Podczas korzystania z naszej Aplikacji automatycznie uzyskujemy wyłącznie informacje dotyczące ogólnego korzystania z Aplikacji przez Użytkowników, dostarczane przez operatorów sklepów, takich jak Apple, Google, Amazon, Samsung oraz Huawei. W żaden sposób nie będziemy w stanie odróżnić Cię od innych Użytkowników. Nie gromadzimy żadnych danych osobowych ani poufnych za pośrednictwem aplikacji, do której mamy bezpośredni dostęp.

Pobieranie Aplikacji od operatorów sklepów

Podczas pobierania Aplikacji operatorzy poszczególnych sklepów z aplikacjami automatycznie przetwarzają dane, w szczególności takie jak:

 • nazwa Użytkownika w sklepie z aplikacjami,
 • adres e-mail zapisany w sklepie z aplikacjami,
 • numer klienta z Twojego konta w sklepie z aplikacjami,
 • data i czas pobrania,
 • informacje dotyczące płatności,
 • indywidualny numer identyfikacyjny urządzenia Użytkownika.

Administrator nie ma wpływu przetwarzanie tych danych i nie ponosi za nie odpowiedzialności. 

Odbiorcy danych osobowych

Dostęp do danych osobowych mają jedynie podmioty świadczące usługi informatyczne, księgowe, hostingowe oraz także podmioty odpowiadające za analizę ruchu sieciowego, w tym Apple, Google, Amazon, Samsung oraz Huawei. O ochronie danych osobowych wskazanych podmiotów można zapoznać się klikając w poniższe odnośniki:

Odbiorcy danych zobowiązani są do przestrzegania niniejszej Polityki prywatności, przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów RODO oraz polityk i wytycznych w zakresie ochrony danych udostępnianych przez Apple, Google, Amazon, Samsung oraz Huawei.

Płatności

Aplikacja jest aplikacją płatną.

W procesie realizacji płatności dostawca usługi płatności może wymagać akceptacji własnego regulaminu płatności lub polityki prywatności, a także podania dodatkowych danych niezbędnych do przeprowadzenia płatności lub wyrażenia stosownych zgód w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzecich

Dane osobowe są przekazywane do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO tj. decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/915 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych między administratorami a podmiotami przetwarzającymi na podstawie art. 28 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz art. 29 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 (Tekst mający znaczenie dla EOG). Więcej informacji na temat przekazywania danych osobowych, w tym o sposobach uzyskania kopii tych zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia można uzyskać kontaktując się z Administratorem.

Prawa Użytkowników w związku z danymi osobowymi

Przysługuje Panu/Pani prawo do:

 • dostępu do danych osobowych, o ile jego realizacja nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy przez adwokata (art. 15 ust. 1 RODO),
 • otrzymania kopii danych osobowych, o ile jego realizacja nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy przez adwokata (art. 15 ust. 3 RODO),
 • sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych (art. 16 RODO),
 • usunięcia danych osobowych – jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, aby Administrator przetwarzał Państwa dane, możecie Państwo żądać aby Administrator je usunął za wyjątkiem sytuacji, w których obowiązek przetwarzania danych osobowych wynika z przepisu prawa lub przetwarzanie danych jest niezbędne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile jego realizacja nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy przez adwokata (art. 18 RODO),
 • przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego wyłącznie w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy i są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),

Przysługuje Panu/Pani także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Informacja o obowiązku podania danych osobowych i skutkach ich nie podania

Podanie danych osobowych jest niezbędne do pełnego korzystania z Aplikacji. 

Pliki cookies

Cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w elektronicznym urządzeniu końcowym. Administrator może współpracować z serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki cookies na urządzeniach mobilnych Użytkownika.

Cookies zewnętrzne są to pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia mobilnego Użytkownika przez systemy teleinformatyczne serwisów internetowych partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora.